اساتید دوره های آموزشی دپارتمان حسابداری و علوم مالی

مدیر دپارتمان

اساتید-21
ابوالفضل آمره  

کارشناسی ارشد حسابداری

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

مدرس دوره های آموزشی

اساتید-1
مهدی کشاورز بهادری  

دانشجوی دکترای حسابداری

مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه

حسابدار رسمی

مدرس دوره های آموزشی

hshjdn-1
سیروان محمودی  

دانشجوی دکترای حسابداری

مدرس دانشگاه

مدرس دوره های آموزشی

اساتید-3
سید علی موسوی  

کارشناس ارشد حسابداری

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران