classiera loader

جزئیات آگهی

  • اضافه شده: اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

  • بازدیدها: 278

توضیحات

ترجمه صورت های مالی:

شما می توانید ترجمه صورت های مالی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

بعد از یک دوره زمانی ، نتیجه فعالیت شرکت طی یک سری گزارش و در یک چها چوب مشخص تهیه و ارائه می شوند.برای تهیه این صورت های مالی باید یک سری آموزش های خاص گذرانده شده باشد.این آموزش های خاص شامل اصول حسابداریو استانداردهای مربوط به حسابداری می باشد. در ان صورت می توان دقیق ترین و جامع ترین گزارشات توسط وضعیت و فعالیت های شرکت طی آن دوره خاص تهیه شود.

به عبارتی دیگر صورت های مالی یا گزارش های مالی به نمایش گذاشتن اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و همچنین انعطاف پذیری مالی ، عملکرد مالی شرکت می باشد. این گزارش ها باید به گونه ای سودمند باشد که به استفاده کنندگان در گرفتن تصمیمات اقتصادی کمک کند.

ترجمه صورت های مالی

ترجمه صورت های مالی

بخش های صورت های مالی:

  1. صورت های مالی اساسی:
  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان
  • صورت سود و زیان جامع
  • صورت جریان وجوه نقد
  1. یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

حال بر اساس کارکرد شرکت ها و موقعیت و نوع فعالیت بین المللی این صورت های مالی باید بر اساس استانداردهای بین امللی ترجمه شود و در اختیار بخش هایی که نیاز است قرار گیرد.

علاوه بر ترجمه صورت های مالی ، مسلما برای مفهوم بودن این صورت ها،باید تحلیلی دقیق بر روی آن ها صورت گیرد.از آن جا که ترجمه صورت های مالی زمانی نیاز میشود که فعالیت ها بین المللی است و این صورت احتمالا نتیجه معاملات مالی بین اماللی است دقت زیادی نیاز است. این تحلیل هایی که روی آن ها صورت می گیرد تا حدی این دقت را تامین میکند.

ما می توانیم ترجمه صورت های مالی شما را برعهده بگیریم.با توجه به تیم مترجمان حرفه ای و حسابداران خبره ترجمه صورت های مالی شما را با ریزه کاری ها و دقت فراوان بر اساس اسندارد های بین المللی و هزینه منطقی ،در مدت زمان معین که بین دو طرف تعریف می شود، در اختیار شما قرار دهیم.

 نقشه جامع صنعت

دیدگاه