حسابداری و مالی

دپارتمان حسابداری و علوم مالی

آموزش يكي از وجوه به هم پيوسته خدمات نقشه جامع صنعت است كه با هدف تقويت دانش نظري، توسعه بينش سيستمي و راهبردي و ارتقاء مهارتهاي كاربردي مديريت، دوره هاي آموزشي متمايز خود را ارائه مي نمايد.

مرکز آموزش دپارتمان حسابداری و علوم مالی، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات و شركتها و با بهره گيري از توان علمي و عملي شبكه اي از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از كشور، دوره هاي متنوع آموزشي دپارتمان حسابداری و علوم مالی را براي سطوح مختلف مديران ارشد، مديران مياني، كارشناسان و سرپرستان با گرايشهاي مختلف طراحي و اجرا مي نمايد.

ارائه دانش و مفاهيم روز، با تأكيد بر جنبه هاي كاربردي و استفاده از شيوه هاي نوين تدريس از ويژگيهاي بارز آموزش در اين مجموعه است.

در برنامه هاي آموزشي دپارتمان حسابداری و علوم مالی از روشهاي تعاملي از جمله کارهاي گروهي، كارگاههاي آموزشي و همچنين ابزارهاي چند رسانه اي استفاده مي شود.