محاسبات مواد نفت

Great Deal

محاسبات مواد نفت

تومان ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰

محاسبات مواد نفتی           Petroleum Calculations

تالیف                         سیدتقی عادل

دسته: برچسب:

توضیحات

محاسبات مواد نفت

هدف از تهیه این دستورالعمل تدوین روش صحیح اندازه گیری و محاسبه مقدار کمی مواد نفتی در حال سکون که به  Static measurement موسوم است مطابق استانداردهای رایج در صنعت نفت می باشد.

دامنه کاربرد این دستورالعمل در کلیه واحدهای عملیاتی شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و نیز مبادلات آنها با سایر مبادی می باشد و مفاد آن می بایست  از سوی کلیه  پرسنل مرتبط در هر شرکت رعایت و اجرا گردد در ضمن این دستورالعمل استفاده کننده را از چگونگی محاسبات مقدار کمی مواد نفتی در حال سکون در شرایط عمملیاتی و سپس تبدیل آن به شرایط استانداردراهنمایی می نماید.

اندازه گیری و سنجش مواد نفتی در حالت سکون  (static measurement) در شرایط استاندارد در مخازن استوانه ای ایستاده (upright cylindrical tanks) به صورت دستی یا خودکار (LG/TG) انجام می ردد.

مسولیت ها:

مدیران عامل مسولیت نظارت عالیه بر انجام محاسبات مواد نفت را بر عهده دارند.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به تفکیک وظایف به عهده کارشناسان شرکت های تابعه پالایش و پخش فرآورده های نفتی و اداره بازرسی فنی و نظارت بر تحویل و تحول مواد نفتی پالایش و پخش می باشد.

هدف از محاسبات مواد نفت در هر نقل و انتقال ،تعیین حجم آن در شرایط استاندارد و مرجع است،برای تکمیل محاسبات  ضروریست دو عامل مقدماتی در اختیار باشد،اول :اطلاعات اولیه اندازه گیری که در هنگام عملیات اندازه گیری بدست می آید و دوم: فاکتورهای مورد نیاز محاسباتی که می بایست بر اساس اصول و معیارهای استاندارد از جداول و روابط محاسباتی ویژه استخراج و بر اساس ضوابط ،بکار برده شوند.

ذکر این نکته ضروریست که سطح دقت در یک محاسبه بستگی بسیار به دقت ابزار اندازه گیری موادنفتی دارد بطور مثال چنانچه دماسنجی که بر اساس درجه فارنهایت مدرج شده برای اندازه گیری دما موذد استفاده قرار گیرد حداکثر دقت دماسنجی با آن تا ۰/۵ درجه فارنهایت خواهد بود و نه ۰/۱یا ۰/۰۱ درجه فارنهایت و این امر از سطح دقت در اندازه گیری  ونهایتآ از  سطح دقت در محاسبات می کاهد.